Over deze website

Over deze website

Hoe kan ik meehelpen om een CO2-neutrale gebouwde omgeving te bereiken in 2050?

Initiatief

In 2005 is de Stichting Spaar het Klimaat opgericht op initiatief van isolatieproducent Isover (onderdeel van Saint Gobain), in samenwerking met de vereniging van Na-isolatiebedrijven (VENIN), bedrijfsschap Afbouw, energiebedrijven NUON en Essent. De energiebedrijven zagen toekomst in het organiseren van besparingsdiensten bij hun klanten en de Europese regelgeving over de verplichting aan energiebedrijven om besparingen te realiseren bij hun klanten was in voorbereiding. Deze was gebaseerd op een lange staat van dienst in het energiebesparingsbeleid door lokale energiebedrijven georganiseerd in samenwerking met hun gemeentelijke aandeelhouders. 

De stichting stelde zicht ten doel om het tempo van energetisch renoveren structureel te verhogen omdat energiebesparing ook bijdraagt aan CO2-reductie (één van de broeikasgassen). 

Doel

Een door partijen in 2010 en 2015 nog haalbare strategische doelstelling voor 2030 werd gesteld op grofweg 1 MTon CO2-reductie per jaar in de gebouwde omgeving. Economisch verantwoord vanwege zeer goede positieve neven-effecten voor de woonconsument, de werkgelegenheid, gezondheid en zeker ook de overheidsfinancien.

Vanaf 2015 stopte de Stichting Spaar het Klimaat met haar activiteiten na een intentie-overeenkomst met het NRP (Nationaal Platform voor Transformatie en Renovatie, een stichting die het duurzaam gebruik van vastgoed propageert). De actieve deelnemers van de Stichting hebben vervolgens een themagroep gevormd binnen het NRP.  De activiteiten van Stichting Spaar het Klimaat zijn daarna beperkt tot incidentele bijdragen voor een campagne richting gemeenteraadsverkiezingen en provinciale statenverkiezingen. Het NRP is opgericht als B2B netwerk als vervolg op de Nationale Renovatie Prijs, die 20 jaar door Trespa werd gefinancierd. Daar paste in principe geen politieke lobby bij. Toch werd daartoe een poging gedaan vanuit de themagroep, en tot op heden nog steeds.

Want volgens zowel bedrijven als 'groene' burgers, lopen initiatiefnemers tegen allerhande belemmeringen aan in wet- en regelgeving, en hoge investeringskosten

Zo zijn na-isolatie en het vervangen van in-efficiente installaties door nieuwe, zuiniger varianten, nog steeds niet makkelijk terug te verdienen voor de burger, en moeten tijdelijke én beperkte subsidies daarin voorzien.

Subsidies beperken echter het tempo op twee manieren:

1. Door het signaal te geven dat het 'zonder subsidie' niet rendabel is;

2. De omvang van de subsidiepot bepaalt teveel het tempo. Burgers nemen daardoor een afwachtende houding aan en wachten tot het subsidiepotje weer gevuld wordt;

en bovendien zijn het vooral de bedrijven en burgers die 'de weg weten te vinden' in de administratieve brei van steeds wisselende regeltjes voor het verkrijgen van de subsidie, die ervan profiteren.

Einde campagnewebsite 2019

Het NRP heeft besloten in najaar 2019 geen behoefte meer te hebben aan een website voor het werk van de themagroep. Ook de Stichting Spaar het Klimaat heeft daarna besloten om de website niet meer in te zetten.

Omdat Vuyk OO&A de website op eigen rekening en risico heeft aangekocht en ontwikkeld, en heeft ingezet ten behoeve van Spaar het Klimaat en NRP, zal de website een ander doel krijgen, tenzij er op korte termijn bedrijven interesse hebben om de opgebouwde kennis en informatie in te zetten voor het algemeen belang voor energiebesparing.

Archieffunctie website

Vooralsnog is door sommige spelers aangegeven belangstelling te hebben voor de historie en gepubliceerde feiten en onderzoeken die beschikbaar zijn en vooralsnog blijven gesteld via dit kanaal.

Kandidaten van politieke partijen, gekozen vertegenwoordigers en bestuurders die een verklaring hebben ondertekend -opgesteld door de Stichting Spaar het Klimaat of door NRP-, hebben dat gedaan om hun inzet in de vertegenwoordigende organen (Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraad) duidelijk te maken vóórafgaande aan de verkiezingen in de afgelopen jaren.

Na verkiezing kan het zijn dat de kandidaat geen betrokkenheid heeft met het thema, vanwege de portefeuilleverdeling. Soms dragen zij, vanuit een andere positie bij aan maatregelen op het energiebesparingsbeleid. Dat kan bijvoorbeeld in een bestuursrol (wethouder, gedeputeerde, staatssecretaris of minister), of binnen een fractie binnen gemeenteraad, provinciale staten of Tweede of Eerste Kamer, of binnen hun politieke partij, op congressen en dergelijke.

2020, halverwege 1990-2050

Veel doelstellingen voor energiebesparing zijn niet gehaald. In 2020 moest de rechter er aan te pas komen om de Staat te dwingen om extra maatregelen te nemen om het minimum te behalen dat de Staat zelf een veilige ondergrens noemde in het verleden: minimaal 25% CO2 reductie ten opzichte van 1990. In 2030 zegt zij minimaal 49% te willen halen en in 2050 wil de Staat de gebouwde omgeving klimaatneutraal voorzien van energie, 100% duurzaam dus. Dat is een zeer ambitieuze doelstelling, zeker als het tempo blijft als in het verleden. 

In 1990 bedroeg de CO2-emissie uit de gebouwde omgeving, volgens IPCC definities, 29.8 Mton. In 2018 bedroeg de CO2-emissie uit de gebouwde omgeving volgens dezelfde definitie, 23,8 Mton. 6 Mton reductie in 30 jaar, nog 24 Mton te gaan in hetzelfde aantal jaren in de toekomst. U begrijpt dat het onmogelijk wordt om dit te doen met na-isoleren van woningen en gebouwen. Er zal heel veel duurzame energie op en om gebouwen moeten worden gezet om de resterende energievraag duurzaam -het hele jaar door- in te vullen.

Dat kan met een aantal maatregelen worden bevorderd. De doelstelling van deze website is vanaf 2020 om beleidsmaatregelen te beschrijven, onderzoeken op dit terrein samen te vatten en helpt organisaties om hun eigen visie en strategie te kiezen. 

Wilt u ook meedoen? Dat kan!

Eenvoudig, en snel

U kunt op deze website de verklaring ondertekenen en uw statement melden

Doneer, of participeer

U kunt doneren om bij te dragen in de kosten van de campagne  IK Spaar het Klimaat 

Ook kunt u -in overleg- actief bijdragen aan onderzoek, informatievoorziening en aan onderdelen van een campagne.

Neem in bovenstaande gevallen contact met ons op voor een gesprek