Laagste energieverbruik (2022) in Nederland sinds 1990

18 juli 2023

Laagste energieverbruik (2022) in Nederland sinds 1990

Vooral energieverbruik in de industrie - chemie gedaald

In 2022 is in Nederland 10 procent minder energie verbruikt dan in 2021. In totaal werd 2732 PJ (petajoule) energie verbruikt: het laagste niveau sinds 1990. Het verbruik van aardgas daalde zelfs met 21 procent ten opzichte van 2021, doordat aardgas-intensieve activiteiten zijn verminderd. Daarnaast daalde ook het verbruik van olie als grondstof. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De energiemix van Nederland bestaat uit olie, aardgas, kolen, hernieuwbare energie en overige energiedragers (kernenergie en afval). Het gemiddelde aandeel aardgas in de energiemix in de periode van 1990 tot en met 2022 was 45 procent, met als hoogtepunt 50 procent in 1991. In 2022 was het aandeel met 36 procent het laagst. In 2010 werd de grootste hoeveelheid aardgas verbruikt: 1 683 PJ. Daarvan was in 2022 nog 59 procent over: 994 PJ.

Het olieverbruik is 4 procent gedaald in 2022 ten opzichte van 2021. Olie heeft nu een aandeel van 39 procent in de energiemix. Hernieuwbaar, kolen en de overige energiedragers vormen samen het resterende kwart van de energiemix. Daarbij is het verbruik van kolen gelijk gebleven, terwijl het verbruik van hernieuwbare energie is gestegen. 

Alle sectoren verbruikten minder aardgas

Het totale aardgasverbruik is in 2022 met 21 procent gedaald van 1 256 PJ naar 994 PJ. In absolute zin was de daling van het aardgasverbruik bij woningen het grootst met 67 PJ, een reductie van 22 procent. Deze daling komt door het warmere weer en door de inspanningen om gasverbruik te minimaliseren. In de dienstensector was de daling met 15 procent kleiner dan bij woningen. 
In de landbouw was de daling van aardgasverbruik met 31 procent relatief het grootst van alle sectoren. De daling in de landbouw wordt voornamelijk veroorzaakt door de hoge aardgasprijzen. Aardgasverbruik in de landbouw zit namelijk vooral bij de glastuinbouw, waar aardgasverbruik een relatief groot deel van totale kosten vormt. Daarnaast droeg het relatief warme en zonnige weer bij aan vermindering van het gasverbruik in de landbouw.

De daling van aardgasverbruik in de energiesector komt voor ruim de helft (35 van de in totaal 61 PJ) bij de elektriciteitsproducenten vandaan, die minder elektriciteit uit aardgas hebben gemaakt. In de energiesector is ook een sterke daling bij de olieraffinaderijen, die met een daling van 24 PJ hun aardgasverbruik halveerden, terwijl de totale hoeveelheid verwerkte olie ongeveer gelijk bleef. Een deel van de verklaring hiervoor is het toegenomen gebruik van olierestgassen en lpg voor productie van warmte en waterstof. 

Daling aardgasverbruik nijverheid vooral binnen chemie

Het aardgasverbruik in de nijverheid is in 2022 met 18 procent gedaald van 355 naar 292 PJ. Deze daling is vooral terug te voeren op de chemische industrie, waar het verbruik met 50 PJ gedaald is. In andere sectoren van de nijverheid, zoals de voedings- en genotmiddelen industrie, was de daling veel minder sterk.
De daling binnen de chemische industrie zat vooral bij een beperkt aantal aardgas-intensieve bedrijven die hun productie hebben afgeschaald. Net als voor de glastuinbouw geldt dat aardgasinkoop voor deze bedrijven een groot deel van de kosten vormt, waardoor de hoge aardgasprijs van 2022 sterk gevoeld is.

Datum: 11 juli 2023 

Bronnen: Baaz, CBS